Clienteraad

Cliëntenraad Samenleving Wageningen

De Klankbordgroep is 9 jaar lang vertegenwoordigd geweest bij de Wmo Adviesraad en geïnteresseerd geweest in de werkzaamheden van de Cliëntenraad WWB/Participatie. In november 2016 ging de Wmo Adviesraad over in de Adviesraad Samenleving en de Cliëntenraad WWB/Participatie in de Cliëntenraad Samenleving. De Klankbordgroep was betrokken bij deze ontwikkeling. Momenteel heeft 1 van de Klankbordgroepleden zitting in de Cliëntenraad Samenleving Wageningen.

De cliëntenraad:
is een onafhankelijke raad die bestaat uit personen die cliënt zijn bij de Sociale Dienst in Wageningen aangevuld met vertegenwoordigers uit diverse maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij het welzijn van de mensen in Wageningen.
wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter en bijgestaan door een secretaris.
heeft als doel de belangen te behartigen van alle burgers van Wageningen op het gebied van Sociale Zaken en Welzijn. Vooral voor mensen die zijn aangewezen op een bijstandsuitkering of in aanmerking komen voor Bijzondere Bijstand.
geeft, gevraagd of ongevraagd, advies aan het College van burgermeester en Wethouders en aan de gemeenteraad.
Dit advies kan gaan over:
• nieuwe maatregelen die de gemeente wil invoeren
• oude maatregelen die in de praktijk niet goed blijken te werken, niet zinvol zijn of niet klantvriendelijk
• ook klachten en opmerkingen van burgers die over sociale zaken en welzijn gaan worden door de raad behandeld.

Wat heeft de Wageningse burger aan de Cliëntenraad Samenleving?
Iedere cliënt van het Startpunt Wageningen die een beroep doet op de Jeugdwet, wet Participatie en de Wmo kan zijn/haar stem laten horen door het indienen van klachten en suggesties. De Cliëntenraad roept iedereen op om dit vooral te blijven doen, zodat zij signalen door kunnen blijven geven aan de gemeente. Ook geeft het de Cliëntenraad de benodigde informatie om gegrond advies – gevraagd en ongevraagd – uit te kunnen brengen over zowel beleid als uitvoering. Burgers hebben spreekrecht op de maandelijkse vergaderingen van de cliëntenraad.

De cliëntenraad kan geen individuele klachten van mensen behandelen. Wel wordt elke klacht geregistreerd en als blijkt dat er meer dezelfde klachten voorkomen dan kan de raad actie ondernemen.

Dus heeft u ook een ervaring of suggestie met betrekking tot de Participatiewet, bijstand of WMO die u graag wilt delen met de cliëntenraad, dan kunt u de Cliëntenraad Samenleving bereiken per mail: clientenraadwageningen@gmail.com