Geschiedenis

Vijf jaar Klankbordgroep GGz.

Op 28 juni 2007 hadden Johannes Hartmans en Marga Roodenburg hun eerste gesprek om te komen tot een bundeling van krachten binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGz) in de gemeente Wageningen. Eén en ander mede in het licht van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), waarin in de gemeentelijke Wmo Adviesraad slechts één vertegenwoordiger was voorzien voor de taakvelden Maatschappelijke Opvang, Openbare en Geestelijke Gezondheidszorg en ambulante verslavingszorg.

Johannes en Marga besloten tot instelling van een klankbordgroep voor mensen met een psychiatrische achtergrond c.q. psychische beperking.

Het eerste jaar zijn er vooral bijdragen geleverd voor de invulling van het Wmo beleidsplan ‘Oog voor elkaar’ van de gemeente. De meeste van de door ons ingebrachte punten zijn, na presentatie aan de raadscommissie Samenleving, opgenomen in hun advies aan B&W.
Voor interne en externe contacten werd per mail onze publicatie ‘HET WERKT’ uitgebracht. Twee jaar later kreeg deze nieuwsmail de naam ‘HET WERKT, net even anders!’.

Op 16 november 2009 is financiële ondersteuning aangevraagd bij de gemeente tijdens het eerste evenement dat de Kbg organiseerde in de Tribunezaal van het gemeente huis. De Kbg overhandigde haar projectvoorstel 2010 aan wethouder Mini Walma en de werkgroep Website gooide haar ‘Ook al begrijp je me niet…’ site in de lucht.

De zelfstandigheid van de Kbg is notarieel vastgelegd in ‘Stichting Klankbord GGz’ op 23 april 2010. Drie maanden later hadden we onze eigen bankrekening. Ter versterking van onze (financiële) mogelijkheden bezoeken we jaarlijks de Beursvloer; daar sluiten we meerdere matches.

Vanaf de instelling van de Kbg is er behoefte geweest aan ondersteuning bij het functioneren van zowel de werkgroep als van de afzonderlijke leden. Aanvankelijk is deze taak vervuld door Mia Viets, de programmaleider Lokale Versterking Gelderland. Na beëindiging van dit programma ondertekende de Kbg op 6 juni 2010 werkafspraken met Afke van Halen om als coach ons verder te ondersteunen.

In 2010 heeft de Kbg zich gericht op presentatie aan de Wageningse gemeenschap. Dit resulteerde in ONT-MOETEN op 13 januari 2011 in de bblthk.

In het kader van de verantwoording van Wmo gelden liet de gemeente een SGBO Benchmark over de prestatievelden 7,8 en 9 uitvoeren. De Kbg organiseerde samen met Werkplaats Maatschappelijke Opvang Utrecht een Ronde Tafelgesprek op 12 mei 2011. Alle Wageningse maatschappelijke organisaties, formeel en informeel, die een link hebben met mensen met een GGz beperking, waren uitgenodigd.
5
Voorts is er in 2011 uitgebreid meegedacht en meegewerkt aan de ontwikkeling van het nieuwe Wmo beleid: Maatschappelijke Ondersteuning (MO). Hierin wordt het accent verlegd van zorgaanbod naar zorgvraag (de Kanteling). Op gemeentelijk niveau is het beleid gestuurd van 9 taakvelden naar 11 domeinen.
Ook in de eerste helft van 2012 deed de Kbg actief mee in het proces van omzetting van de MO doelen in een vraaggericht aanbod per domein van alle betrokken maatschappelijke organisaties.

Het vijf jarig bestaan van de Kbg op 28 juni 2012 hebben we op verschillende plaatsen waar mensen met een GGz beperking samenkomen gevierd. Ter afsluiting van ons lustrum is op 10 oktober, de internationale dag van de geestelijke gezondheid, in de bblthk ONT-MOETEN georganiseerd.