Jaarverslag 2016

2016

Tekst: Tekstbureau VanderMaasTekst, Veenendaal
Financiën en De cijfers uitgelegd: Stichting Klankbord GGz
Foto’s: Marga Roodenburg

Inleiding

De Klankbordgroep geestelijke gezondheidzorg (Kbg), opgericht in 2007, behartigt de belangen van mensen die leven met een GGZ-beperking en hun familie, op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Als ervaringsdeskundigen weten de leden van de klankbordgroep wat er in het dagelijks leven goed gaat en op welke terreinen nog knelpunten opgelost moeten worden. De Kbg geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Wageningen en informeert burgers, de WMO adviesraad, de politiek en verder iedereen die vragen heeft. Door alle projecten die de Kbg oppakt, loopt als rode draad het ONT-MOETEN; mensen ontmoeten en tegelijkertijd grenzen afbakenen. Alle leden van de groep hebben daar iets mee. Ze brengen ONT-MOETEN in de praktijk door bij alles wat ze doen, de sfeer boven het resultaat te stellen. Ze spelen in op bijeenkomsten, vragen en ontwikkelingen, maar alleen als ze daar tijd en energie voor hebben.

In het teken van verandering

Het jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten in 2016 aan de hand van een interview met Kbg-leden Ellen Roskam en Marga Roodenburg, de laatste tevens woordvoerder voor de Kbg in de WMO-adviesraad. Het jaar 2016 stond wat Ellen en Marga betreft in het teken van verandering. Verandering van de omgeving van de Kbg en van de Kbg zelf.

Brede sociale raad:

‘Kbg is voor het eerst strategisch te werk gegaan’
Het proces van samenvoeging van de WMO-adviesraad en de cliëntenraad Participatie, dat in 2015 is begonnen, wordt in 2016 vervolgd. De Kbg werkt daar intensief aan mee. Maar het gaat niet van zelf. Marga: ‘Het was voor het eerst dat we, met hulp van onze coach Afke, strategisch te werk zijn gegaan om gehoord te worden en ons doel te bereiken. Daar zijn we blij mee en trots op.’

‘Best wat zinnigs over te zeggen’
Begin 2016 wordt zonder begeleiding van de gemeente een paar keer overlegd tussen een werkgroep van de WMO-adviesraad en de cliëntenraad. Maar de twee komen niet verder. Marga: ‘De verschillen waren te groot.’ Dan pakt gemeenteambtenaar Peter Paul Lindner het proces weer op, nadat de gemeente heeft gekozen voor een adviesraad Samenleving en een cliëntenraad Samenleving en vandaaruit de samenwerking tussen de twee raden vorm te geven. Ellen: ‘We hebben toen een aantal vergaderingen gehad over wat leden van de cliëntenraad nodig hebben om de cliëntenraad goed, veilig en onpartijdig te kunnen laten functioneren. Wij vonden dat we daar op basis van onze ervaring best wat zinnigs over te zeggen hadden. Helaas kregen we weinig gehoor bij het overleg tussen de WMO adviesraad en de gemeente.’

‘Veel energie gegeven maar ook gekregen’
Ellen: ‘Toen hebben we Peter Paul uitgenodigd bij ons maandelijks klankborduurtje. In de vijf keer dat hij langs geweest is, begon hij te begrijpen wat wij bedoelden en werd hij voor ons bereikbaar. Toen ik dat merkte, was ik bereid er weer energie in te steken. Het heeft al met al veel energie gekost, maar we hebben er ook veel energie voor teruggekregen. En, we hebben ons doel bereikt.’
Begin oktober worden de WMO-adviesraad en de cliëntenraad Participatie opgeheven. Eind oktober gaan de nieuwe raden van start. Klankbordgroepslid Tineke krijgt een plek in de cliëntenraad Samenleving, Marga neemt als ervaren lid van de WMO-adviesraad deel aan de sollicitatiecommissie voor de voorzitter van de adviesraad Samenleving.

Maandelijks klankbord-uurtje
Voor mensen die vragen hebben over GGZ-onderwerpen, houdt de Kbg sinds mei 2015 elke tweede vrijdag van de maand een klankborduurtje van twee uur in het Startpunt. Dit is dit jaar voortgezet. Omdat er niet veel aanloop is gebruikt de klankbordgroep deze twee uur ook om bij te praten en plannen te smeden en activiteiten voor te bereiden.

Werkgroep Beschermd Wonen: Woon- en studieplek in ABN AMRO gebouw

Begin van het jaar wordt de werkgroep Beschermd Wonen opgericht. Dit is het gevolg van het besluit van de gemeente Ede dat de gemeente Wageningen voor haar eigen burgers met een GGZ beperking de uitreikingen en indicaties vanaf begin 2016 zelf kan doen. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigingen van de gemeente Wageningen, de RIBW, de woningstichting, Startpunt, de Kbg, Ivar, Janos en de WMO-adviesraad. Marga: ‘Het doel van de werkgroep is te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen met betrekking tot huisvesting van mensen met een GGZ-beperking. Er is veel overleg geweest en zo hebben we als Kbg een bijdrage kunnen leveren aan een mooi succes. Het ABN AMRO gebouw is omgebouwd tot een woon- en studieplek voor mensen met een autistische stoornis.’

ONT-MOETEN met “Over de grens”: ‘Heel knap, heel mooi… ademloos’

Elk jaar houdt de Kbg een ONT-MOETEN rondom de Internationale Dag voor de Psychiatrie op 10 oktober. Deze bijeenkomst, ook wel ’10-10’ genoemd, heeft als doel het Wageningse publiek te betrekken bij een GGZ- thema.

Groot succes met 120 man publiek
Ellen: ‘ Tijdens onze ei-vergadering, de eerste vergadering van het jaar waarop we onze plannen voor het komende jaar bedenken, hebben we besloten borderline als onderwerp te nemen. Op de website van Kracht van Beleving, een organisatie die theatervoorstellingen maakt over GGZ-problematiek, vonden we de voorstelling ‘Over de grens’. Voor het nagesprek met het publiek hebben we de stichting Borderline uitgenodigd. Daarvoor hebben we met Ingrid Wessels van de stichting eerst een voorgesprek gehad. Zij was tijdens ONT-MOETEN aanwezig met een informatietafel en heeft het nagesprek geleid. Ook het contact met theater Junushoff, waar we onze theatervoorstellingen houden, liep weer als een vloeiende lijn. De voorstelling zelf was heel knap, heel mooi… ademloos en met 120 man publiek een groot succes.’

Brownies & downies
Tijdens ONT-MOETEN is er ook altijd koffie met gebak. Dit jaar vraagt de Kbg aan Brownies & Downies, een lunchroom waar mensen met het Down syndroom werken, brownies te verzorgen Ellen: ‘We zijn langs geweest en hebben de brownies voorgeproefd tijdens een lunch en vervolgens in kleiner formaat besteld voor bij de koffie.’

Vooraankondiging in Stad Wageningen met prijsvraag
In lokaal nieuwsblad Stad Wageningen krijgt de Kbg ruimte om ‘10-10’ aan te kondigen met een prijsvraag. Marga: ‘Lezers moesten de zin “Ook al begrijp je me niet …” afmaken. De winnende slagzin is geworden: “Ook al begrijp je me niet, je weet dat er meer in mij schuilt dan je ziet.” Liesbeth Veldhoven kreeg een bos bloemen, een vermelding en een foto in Stad Wageningen en twee entreebewijzen voor de voorstelling van 10-10.

Coceëren met Samen Wageningen: ‘Zo blijven we nadenken met de club’

De Kbg doet mee met het cocreatieproces Samen Wageningen dat als doel heeft voor de periode 2018-2021 het beleid rond zorg, ondersteuning en preventieve hulp en welzijn samen met Wageningers zo goed mogelijk vorm te geven. Marga: ‘We hebben de vier enquêtes ingevuld en zijn naar de vier bijeenkomsten geweest. Ook de zomercolleges van de gemeente over innovatieve vormen voor zorg en maatschappelijke structuren hebben we bezocht. Zo blijven we nadenken met de club en ontmoeten we veel andere mensen die betrokken zijn bij de thema’s die wij ook belangrijk vinden. Het geeft echt een gevoel van “we doen het met z’n allen”. Dit jaar hebben we de beleidskaders aangegeven, in 2017 gaan we het beleid invullen.’

Deelname overleg Steunpunt Mantelzorg: ‘GGZ-mantelzorgers verdienen extra aandacht’

Kbg-lid Nys is namens de Kbg en Ypsilon driemaal aanwezig bij het overleg van Steunpunt Mantelzorg dat vier keer per jaar wordt verzorgd door Marjoke van Gelder. Ellen: ‘Daar heeft ze benadrukt dat GGZ-mantelzorgers extra aandacht verdienen. Dit werd door alle betrokken Wageningse partners herkend en erkend.’

Crea-workshop: ‘Heel gezellig. Echte saamhorigheid’

Elk jaar organiseert de Kbg een leuke activiteit die wordt afgesloten met een barbecue. Ellen: ‘16 september hebben we schapenvachtjes gevilt. Dat was in het begin vreselijk vies. Haha. Een aantal mensen is echt grenzen overgegaan. Maar de vachtjes zijn vreselijk leuk geworden. We gaan ze gebruiken voor de kaft van dit jaarverslag. Daarna hebben we de zomer afgesloten met onze jaarlijkse barbecue bij een van de leden in de tuin. Iedereen neemt dan wat mee en we ruimen gezamenlijk weer op. Heel gezellig. Echte saamhorigheid.’

Training van coach Afke: Loslaten, meelezen, meedenken, uitbesteden

Voor de jaarlijkse training van coach Afke kiest de Kbg de onderwerpen “onderlinge communicatie” en “nieuw bloed” omdat een aantal leden vanwege de leeftijd niet meer de energie heeft om volledig mee te doen. Tijdens de training komt naar boven dat er in de aanpak van de Kbg het een en ander op een natuurlijke manier veranderd is.

‘Het loopt lekker’
Marga: ‘Tijdens de training werden we ons ervan bewust dat we de taakverdeling en onderlinge communicatie anders hebben aangepakt en dat we daar eigenlijk heel blij mee zijn.’ Ellen: ‘Eerst was Marga altijd het aanspreekpunt vanwege haar lidmaatschap van de WMO-adviesraad. Nu doen Marga en ik het meer samen. Ik kijk en denk mee en deel de verantwoordelijkheid over wat er moet gebeuren.’ Marga: ‘Dat maakt het voor mij makkelijker om los te laten. Het loopt lekker en het is effectief.’

‘Binnen 24 uur reacties’
Marga: ‘Als ik iets doormail naar de tien leden, krijg ik binnen 24 uur van vijf leden een reactie. Voorheen wachtte ik totdat alle tien gereageerd hadden. Nu nemen we een besluit op basis van de vijf reacties, rekening houdend met wat de anderen willen. Want dat weten we eigenlijk toch wel. De tussentijds genomen besluiten worden ook altijd besproken in onze maandelijkse vergaderingen.’

‘Meer gebruik gemaakt van de subsidie’
Marga: ‘Daarnaast hebben we dit jaar meer taken uitbesteed aan onze coach en op die manier meer gebruik gemaakt van de subsidie die we jaarlijks van de gemeente krijgen.’

Financiën

 2016 Begroot  Uitgaven  Rest
 Coach  4100,00  5150,00  -1050,00
 Bankkosten  150,00  165,00  -15,00
 Kantoor  450,00  455,27  -5,27
 ONT-MOETEN  1130,00  1417,90  -287,90
 Website  200,00  115,00  85,00
 Vrijwilligers  1200,00  1131,15  68,85
 Subtotaal  7230,00  8434,32  -1204,32

Te kort aan subsidie in 2016: 1204,32

De cijfers uitgelegd.

Coach
Begroot: € 4.100,00 Besteed: € 5.150,00
Het bedrag dat we in 2016 aan coaching hebben uitgegeven is vertekend. De laatste drie weken van 2015 is niet in de afrekening van dat jaar terecht gekomen, maar deze afrekening van 2016. Het gaat om het bedrag van € 650,-. In 2016 hebben we ook 4 uur meer begeleiding gebruikt dan begroot. In 2017 zullen we oplettende zijn en duidelijker prioriteiten stellen, als dat mogelijk is.

Bankkosten
Begroot: € 150,00 Besteed: € 165,00
In de begroting van 2017 moeten we dit bedrag verhogen naar € 175,00, omdat dit meer van deze tijd is. Dit komt vooral omdat de bank sinds eind 2015 maandelijkse rekeningen stuurt.

Kantoor
Begroot: € 450,00 Besteed: € 455,27
Naast de gebruikelijke enveloppen, postzegels, printerinkt en het jaarverslag 2015 hebben we een nieuwe printer moeten kopen. Voordeel van deze aankoop dat we nu ook kunnen scannen.

ONT-MOETEN
Begroot: € 1.058,00 Besteed: € 1.417,90
We hebben € 360,- meer uitgegeven dan begroot. Dit heeft twee oorzaken. De eerste is dat werkgroep wonen nieuw leven is ingeblazen. Er heeft weer regelmatig overleg plaatsgevonden om de bijeenkomsten van de gemeentelijke werkgroep Beschermd Wonen voor te bereiden. En de formule van ONT-MOETEN i.s.m. de Junushoff is ook duurder uitgevallen dan eerder. We hebben de samenwerking met de RIBW bij ONT-MOETEN ook losgelaten.

Website ‘ook al begrijp je me niet…’
Begroot: € 200,00 Besteed: 115,00
Werkgroep Website heeft in 2016 voornamelijk stil gelegen.

Vrijwilligers
Begroot: € 1.200,00 Besteed: € 1.131, 15
Met twee workshops, een creatieve teambuilding en een gegeven door onze coach, onze ei-vergadering in januari, de zomerlunch, de maandelijkse klankbord-uurtjes en het kerstpresentje zijn we binnen de begroting gebleven.


De winnende slagzin van Liesbeth Veldhoven

2016-2
Jij weet dat er meer in mij schuilt
dan jij ziet