Jaarverslag 2015

jrvrslg2016 1
 jrvrslg2016 2 jrvrslg2016 3  jrvrslg2016 4
 jrvrslg2016 5 jrvrslg2016 6 jrvrslg2016 7
 jrvrslg2016 8  jrvrslg2016 9 jrvrslg2016 10

Stichting Klankbord GGz

 

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2

Hokus pokus 3

Inleiding 4

Doorgaan of stoppen? ‘We gaan door, maar dan anders’ 4

Plannen maken op ei-vergadering: ‘Inspringen op wat voorbij komt’ 4

Maandelijks klankbord-uur 4

Zomercolleges en co-creatie 5

Teambuilding en training: ‘Erg geslaagd’ 5

Onafhankelijk loketondersteuner: ‘Niemand wist ervan’ 5

ONT-MOETEN: ‘Geen Infinitely Polar Bear maar Ver Van Daan’ 5

Pilot Beschermd Wonen: ‘Voor ons een belangrijk onderwerp’ 6

Brede sociale raad 6

Financiën 6

De cijfers uitgelegd 6

Jaarverslag 2015
Stichting Klankbord GGz
http://www.klankbordgroepggz.nl
info@klankbordgroepggz.nl

Tekst: Tekstbureau VanderMaasTekst, Veenendaal
Financiën en De cijfers uitgelegd: Stichting Klankbord GGz
Zonnebloemfoto’s: Marga Roodenburg
Hocus pocus

Ik ben een goochelaar
ben een goochelaar echt waar
er zijn een paar die het al weten
nu een aantal mensen meer
want eigenlijk
eigenlijk kan ik alles
tover zo je foto hupsakee
en de beestjes in mijn ogen
ze vinden er het hunne van

Ik tover zo je foto
tover zo je foto let maar op
zoals toen bij mijn oude moeder
hup daar kwam ik dan
door die deur die brandde
als een goochelaar echt waar
ze had het verdiend
ze had het heus verdiend

Toe zet je naam maar op een briefje
toe dan toe
want ik voel dat ik het kan
zelf teken ik niets
ik wil niets meer ondertekenen
ik wil niets meer ondertekenen
horen jullie me
ik maak alleen maar foto’s
dus eigenlijk maak ik niets

En de briefjes
met lijstjes met de namen
van mensen die me spreken gaan
die worden steeds maar langer
en ik spreek alleen mezelf
ik spreek alleen
mezelf

Martijn Adelmund, Stadsdichter
ter gelegenheid van de manisch depressieve zondagmiddag

Inleiding
De Klankbordgroep geestelijke gezondheidzorg (Kbg), opgericht in 2007, behartigt de belangen van mensen die leven met een GGZ beperking en hun familie, op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Als ervaringsdeskundigen weten de leden van de klankbordgroep wat er in het dagelijks leven goed gaat en op welke terreinen nog knelpunten opgelost moeten worden. De Kbg geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Wageningen en informeert burgers, de WMO adviesraad, de politiek en verder iedereen die vragen heeft.
Door alle projecten die de Kbg oppakt, loopt als rode draad het ONT-MOETEN; mensen ontmoeten en tegelijkertijd grenzen afbakenen. Alle leden van de groep hebben daar iets mee. Ze brengen ONT-MOETEN in de praktijk door bij alles wat ze doen, de sfeer boven het resultaat te stellen. Ze spelen in op bijeenkomsten, vragen en ontwikkelingen, maar alleen als ze daar tijd en energie voor hebben.

Het jaarverslag 2015 geeft een overzicht van de activiteiten in 2015 aan de hand van een interview met klankbordgroepsleden Tineke Kuipers, Ellen Roskam en Marga Roodenburg, tevens woordvoerder voor de Kbg in de WMO adviesraad.

Doorgaan of stoppen? ‘We gaan door, maar dan anders’
‘Gaan we door of gaan we stoppen?’ was in januari een belangrijke vraag die de Kbg voor zichzelf moest beantwoorden. Het werd doorgaan, maar dan wel in een nieuwe vorm. Marga: “We hebben de zwaarte van de klankbordgroep van ons afgegooid en er weer iets leuks van gemaakt. Meer ontspanning geeft ons meer ruimte om als Kbg-leden gezamenlijk te groeien. De werkzaamheden zijn beter verdeeld en de activiteiten worden breder gedragen dan ooit tevoren.”

Minder druk meer ruimte voor interessante dingen
De Kbg vergadert niet meer, heeft geen agenda en geen officiële notulen meer, maar komt gewoon een keer in de maand samen en maakt aan de hand van onderwerpen die de leden willen bespreken, een agenda en schrijft het belangrijkste op. Ondertussen doet de Kbg gewoon hetzelfde, maar het voelt anders. Ellen: “Dat komt ook door de nieuwe locatie, waar we sinds mei één keer per maand samenkomen: WMO-loket het Startpunt. De druk is er vanaf en tegelijkertijd neem ik meer verantwoordelijkheid. De Kbg is voor mij niet iets eenmalig. Ik wil het blijven doen en ik ga ervoor.” Er is nu ruimte om meer interessante dingen te doen. Zo hebben we ook besloten een maandelijkse klankbord-uur voor GGz-vragen te gaan houden.”

Lange adem hebben en soms toch even boos worden
Ellen: “Voor het werk in de Kbg heb je een lange adem nodig en soms moet je even stampvoeten. Dat hebben we geleerd door de jaren heen. Als het de eerste keer niet lukt, doen we het nog een keer. Als het de tweede keer niet lukt, nog een keer en een derde keer. Soms zien we in de vierde ronde pas resultaat. Het gaat dan wel in kleine etappes, voor ons zijn dat belangrijke stappen.”

Plannen maken op ei-vergadering: ‘Inspringen op wat voorbij komt’
Tijdens de jaarlijkse ei- vergadering in januari besluit de Kbg de jaarlijkse ON-MOETEN bijeenkomst door te laten gaan en verder geen plannen te maken. Marga: “We wilden het jaar open houden om in te kunnen springen op wat er voorbij komt. Zoals consequenties van de overgang van de AWBZ naar de WMO per 1 januari 2015. En de invulling van het plaatselijk beleid op het sociale domein Samen Wageningen dat eind 2015 begon voor de periode 2017 – 2021. Dat konden we niet voorbij laten gaan omdat we het idee hadden dat we daar een bijdragen aan konden leveren.”

Maandelijks klankbord-uur
Voor mensen die vragen hebben over GGz-onderwerpen, wilde de Kbg begin van het jaar een klankbord-uur instellen, maar het organiseren van de locatie had wat voeten in de aarde. Marga: “Het leek ons het meest logische om dit bij het Startpunt, het WMO-Loket van Wageningen, te doen. Dat kwam pas begin mei rond. Sindsdien houden we elke 2e vrijdag van de maand een klankbord-uur van 2 uur. Tegelijkertijd houden we onze bijeenkomst, die voor de maandelijkse vergadering in de plaats is gekomen.” Ellen: “Om het klankbord-uur bekendheid te geven hebben we flyers rond gestuurd, heeft het klankbord-uur in het krantje van het Startpunt gestaan en wordt het meegenomen op de agenda van het Startpunt.”

Zomercolleges en co-creatie
De gemeente Wageningen staat voor de opgave het beleid voor de jaren ‘17 – ‘21 op het sociale domein uit te stippelen. Via het co-creatie traject ‘Samen Wageningen’ wil de gemeente met behulp van de aanwezige kennis, ideeën en ervaringsdeskundigheid van burgers dit beleid zo goed mogelijk vormgeven. De Kbg neemt deel aan de zomercolleges en heeft de eerste co-creatie bijeenkomst op 19 november een bijdrage kunnen leveren

Teambuilding en training: ‘Erg geslaagd’
Op 14 september houdt de Kbg een creatieve teambuilding bijeenkomst. Kunstenaar Titus de Jong wordt uitgenodigd voor een workshop Sumi-e schilderen. De Kbg-leden gaan aan de slag met het schilderen van Japanse tekens. Erg geslaagd volgens Ellen, Tineke en Marga.
Verder gaat de jaarlijkse barbecue door. Deze keer in de tuin van Kbg-lid Nys.
In december, de 4de heeft de Kbg een eigen training van coach Afke over co-creatie ‘Samen Wageningen’. De Kbg heeft Belinda Bonting uitgenodigd om inzicht te geven in het proces waarmee de Gemeente is gestart. Ze vertelde welke bijdrage de Kbg kan leveren en wat het effect daarvan kan zijn. Afke nam het stokje over door verder te gaan met hoe de Kbg dit zou kunnen aanpakken.

Informatiebijeenkomst onafhankelijk loketondersteuner: ‘Niemand wist ervan’
Ellen: “We kwamen er bij toeval achter dat de gemeente een onafhankelijk loketondersteuner heeft aangesteld. Niemand wist van het bestaan van deze functie af. Er blijken zelfs vijf onafhankelijke loketondersteuners te zijn. De Regionale Adviesraad RIBW, waar ik ook lid van ben, heeft vervolgens op 22 september een informatiebijeenkomst gehouden over wat de functie van onafhankelijk loket ondersteuner inhoudt en wanneer je deze ondersteuning kunt inschakelen. De Kbg was ook uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst is afgesproken dat de gemeente de onafhankelijke loketondersteuner beter op de kaart zou zetten, maar dat is tot op heden nog niet gebeurd.”

Mensen met een WMO-vraag kunnen de hulp van een onafhankelijk loketondersteuner inroepen bij de voorbereiding van een keukentafelgesprek. De medewerkers zijn in dienst van MEE, die in opdracht van de gemeente uitvoering geeft aan deze taak.

ONT-MOETEN: ‘Geen Infinitely Polar Bear maar Ver Van Daan’
Elk jaar houdt de Kbg een ONT-MOETEN bijeenkomst rondom de Internationale dag voor de
Psychiatrie op 10 oktober. De bijeenkomst heeft als doel het Wageningse publiek te betrekken bij een GGZ- thema.

Dit jaar zijn de plannen voor een filmavond over manisch depressiviteit in het filmhuis Movie W rond als de distributeur van de door het filmhuis geopperde film Infinitely Polar Bear failliet gaat. Ook ervaringsdeskundige Babs Hordijk van de vereniging Manisch Depressieven en Betrokkenen, is al uitgenodigd. Ellen: “We hadden met z’n allen Polar Bear gezien. Heel jammer dat dit niet door kon gaan. Babs stelde toen voor de documentaire Ver Van Daan te draaien. Een hele indrukwekkende documentaire.”

Stadsdichter ter ere van lustrum
Op 22 november zijn circa 45 toeschouwers in de bblthk van de partij om Ver Van Daan
te zien. Ellen: “Heel bijzonder zoveel toeschouwers voor een onverwachte film op zomaar een zondagmiddag.” Om de vijfde keer ONT-MOETEN een feestelijk tintje te geven is stadsdichter Martijn Adelmund te gast. Hij draagt een zelf geschreven gedicht voor dat past bij het thema van deze ON-MOETEN bijeenkomst. Marga: “Heel speciaal. Een hele geslaagde middag, onze manisch depressieve middag. Met natuurlijk zoals altijd gezellig napraten onder een kop koffie met iets lekkers.”

Pilot Beschermd Wonen: ‘Voor ons een belangrijk onderwerp’
Per 1 januari 2015 valt Beschermd Wonen in Wageningen onder de verantwoordelijkheid van Centrumstad Ede. Marga: “Voor ons is beschermd Wonen een belangrijk onderwerp. In het voorjaar hebben we overleg gehad over dit onderwerp met de gemeente Wageningen. Daar is een pilot Beschermd Wonen uit voortgekomen.”
In de pilot heeft Centrumstad Ede alleen een financiële verantwoordelijkheid. Wageningen wil zelf uitvoering kunnen geven aan Beschermd Wonen:
• bepalen hoe en wat en indicatie
• de keukentafelgesprekken voeren

In een brief van 29 december 2015 van de gemeente Ede aan de gemeente Wageningen wordt duidelijk dat de pilot in afgeslankte vorm kan worden uitgevoerd. Marga: “Op basis van meerjarenplan ‘Van Beschermd Wonen naar beschermd thuis’ van de commissie Dannenberg gaan we de pilot nu verder uitwerken.”

Brede sociale raad
Begin januari 2015 is er een intense discussie tussen de gemeente en alle adviesraden met betrekking tot het sociale domein. De raden zouden samengevoegd worden tot één brede sociale raad, bestaande uit een cliëntenraad en een beleidsraad. Marga: “Dat heeft nogal voor wat onrust gezorgd in de verschillend raden. Het is ook een lastig proces. Dat enkele maanden stil heeft gelegen. In oktober is het door de gemeente weer opgepakt. Op 14 oktober en 10 november zijn er gezamenlijke bijeenkomsten geweest. Wordt vervolgd in het jaarverslag 2016.

Financiën
De klankbordgroep heeft € 7.158,- subsidie gekregen van de gemeente Wageningen.

Begroot Uitgaven Rest
Coach 4.100,00 2.600,00 1.500,00
Bankkosten 150,00 193,23 – 43,23
Kantoor 450,00 556,88 -106,88
ONT-MOETEN 1.058,00 752,55 305,45
Website 200,00 115,00 85,00
Vrijwilligers 1.200,00 1.279,29 -79,29
Subtotaal 2015 7.158 ,00 5.496,95 1.661,05
Teruggevorderd subsidie overschot 2014 -611,00
Over van subsidie 2015 1.000,05

En de gemeente krijgt € 1.000,05 terug.

De cijfers uitgelegd
Coach
Begroot: € 4.100,00 Besteed: € 2.600,00
De eerste vier maanden communiceerden de leden van de Kbg grotendeels per mail. Op vrijdag 8 mei startte de Kbg met het eerste Klankbord-uurtje. Bij deze herstart deed de Kbg weer een beroep op haar coach.

Bankkosten
Begroot: € 150,00 Besteed: € 193,23
Halverwege het jaar veranderde de bank met het innen van de bankkosten van kwartaal naar maandelijkse betaling. Dat heeft weinig gevolgen voor de hoogte van de rekening.

Kantoor
Begroot: € 450,00 Besteed: € 556,88
In november hebben we besloten voor een tweede keer folders te drukken, die we tijdens
ONT-MOETEN hebben verspreid. Dat zorgt ervoor dat we dit jaar € 100,- boven het begrootte bedrag zitten.

ONT-MOETEN
Begroot: € 1.058,00 Besteed: € 752,55
Dit jaar hebben we ONT-MOETEN twee keer georganiseerd, waardoor sommige kosten twee keer zijn gedaan. Toch hebben we geluk gehad met de kosten van de film en de reeds bestaande contact met de bblthk.

Website ‘ook al begrijp je me niet…’
Begroot: € 200,00 Besteed: 115,00
Werkgroep Website heeft in 2015 voornamelijk stil gelegen.

Vrijwilligers
Begroot: € 1.200,00 Besteed: € 1.279,29
Hiermee zij extra bijeenkomsten betaald, speciale gelegenheden gevierd, een training en een teambuilding georganiseerd. De grootste verandering bij deze post zit in het verhogen van het kerstpresentje voor de vrijwilligers. Dit hebben we van € 15,- naar € 50,- voor leden die meedraaien tijdens het Klankbord-uurtje en € 25,- voor de leden die op-piep-baar zijn.

11